سر خط خبرها
لیست نهایی تایید صلاحیت شده های شورای شهر کرج

لیست نهایی تایید صلاحیت شده های شورای شهر کرج

اسامی نهایی تائید صلاحیت های شورای شهر کرج، محمد شهر، آسارا، ماهدشت، کمال شهر و مشکین دشت اعلام شد.

 

شورای شهر کرج

شبکه خبر دانشجویان البرز – سرویس سیاسی

برای جستجوی اسامی از کلید  Ctrl+f استفاده کنید

لیست اسامی به این شرح است :

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کرج

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کرج می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرج به شرح زیر می باشد:

 

1 – خانم  فاطمه  آجورلو مشهور به آجرلو فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۱۵

 

2 – آقای  علی اشرف  آدینه وند  فرزند خلعت علی کد نامزد ۱۲۱۶

 

3 – آقای  شهرام  آذین  فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۲۱۸

 

4 – خانم  مریم  آرزومند  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۱۹

 

5 – آقای  محمودرضا  آرمین  فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۲۴۱

 

6 – آقای  نادر  آریان پور  فرزند شفیع کد نامزد ۱۲۴۲

 

7 – آقای  جعفر  آزادزعیم مشهور به زعیم فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴۵

 

8 – آقای  احمدعلی  آزارش  فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۲۴۷

 

9 – خانم  شهلا  آزمون ماجلان  فرزند فیروزبخش کد نامزد ۱۲۴۸

 

10 – خانم  راضیه  آقانبی  فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۵۶

 

11 – آقای  محمدرضا  آهنگر  فرزند فرج اله کد نامزد ۱۲۵۹

 

12 – آقای  وحید  ابراهیم آذر  فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۶۱

 

13 – آقای  حسین  ابراهیم نیا  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲

 

14 – آقای  اباذر  ابراهیمی فرد  فرزند خدایار کد نامزد ۱۲۶۵

 

15 – آقای  حبیب اله  ابوالحسنی مشهور به وحید فرزند اسکندر کد نامزد ۱۲۶۷

 

16 – آقای  حمیدرضا  ابوالحسنی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۸

 

17 – آقای  فرهاد  اجورلو  فرزند براتعلی  کد نامزد ۱۲۶۹

 

18 – آقای  بهروز  احمدزاده چقوش  فرزند بایرام کد نامزد ۱۲۷۱

 

19 – آقای  ناصر  احمدعلی زاده  فرزند ولی  کد نامزد ۱۲۷۲

 

20 – آقای  احمد  احمدوند  فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۷۴

 

21 – آقای  حسین مراد  احمدوند  فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۵

 

22 – آقای  حمیدرضا  احمدی مشهور به اله جان فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۶

 

23 – آقای  جعفر  احمدیان  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۹

 

24 – آقای  حمزه  ادیبی  فرزند بخش اله کد نامزد ۱۲۸۶

 

25 – آقای  فریدون  اسدزاده  فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۸۷

 

26 – آقای  علی  اسدی  فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۹۲

 

27 – آقای  محمدحسن  اسدی سریزدی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۵

 

28 – آقای  ولی اله  اسفندیارنژاد  فرزند محمود کد نامزد ۱۲۹۸

 

29 – آقای  پرویز  اسکندری  فرزند دولتعلی کد نامزد ۱۴۱۲

 

30 – خانم  فاطمه  اسکندری  فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۵

 

31 – خانم  مهنوش  اسکندری  فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۷

 

32 – آقای  علی  اسکندری شهرکی  فرزند سرالله کد نامزد ۱۴۱۸

 

33 – آقای  رضا  اسماعیلی  فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۴۱۹

 

34 – آقای  شاهرخ  اسمعیلی  فرزند کامران کد نامزد ۱۴۲۱

 

35 – آقای  شکراله  اشجعی  فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۴۲۵

 

36 – آقای  سیدحسن  افتخاریان  فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۲۸

 

37 – آقای  سیدمحمد  افتخاریان مشهور به سید امیر  فرزند سید احمد  کد نامزد ۱۴۲۹

 

38 – آقای  محمود  افشاردوست  فرزند علی یار  کد نامزد ۱۴۵۷

 

39 – آقای  علی  افضلی  فرزند یداله کد نامزد ۱۴۵۹

 

40 – آقای  سعید  اکبرزاده  فرزند الهیار کد نامزد ۱۴۶۲

 

41 – آقای  عمران  اکبری چشانی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۶۵

 

42 – آقای  رحیم  اکبری قره بلاغ  فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۷

 

43 – خانم  الهه  اله یاری  فرزند قربان علی کد نامزد ۱۴۷۱

 

44 – آقای  محسن  امانی  فرزند محمود کد نامزد ۱۴۷۵

 

45 – آقای  محسن  امجدیان  فرزند اسدالله کد نامزد ۱۴۷۶

 

46 – آقای  محمدرضا  امیدی  فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۸

 

47 – آقای  علی  امیرکمالی  فرزند فتاح کد نامزد ۱۴۷۹

 

48 – آقای  علی  امیری  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۸۵

 

49 – آقای  مجید  امیری  فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۶

 

50 – خانم  عاطفه  امیری ریگی  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸۷

 

51 – آقای  اسماعیل  اناری  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۴

 

52 – خانم  رقیه  اناری  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۵

 

53 – خانم  زینت السادات  انوری منشادی مشهور به مژگان فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۴۹۸

 

54 – آقای  محمد  اوجانی مشهور به مهندس طالقانی  فرزند نجی اله  کد نامزد ۱۵۱۲

 

55 – آقای  عباسعلی  اوسطی مشهور به اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۵۱۴

 

56 – آقای  غلامرضا  اویسی مشهور به جلال فرزند علی خان کد نامزد ۱۵۱۶

 

57 – آقای  جواد  ایزدبین  فرزند نبی اله کد نامزد ۱۵۱۷

 

58 – خانم  سمیرا  ایزدبین  فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۵۱۸

 

59 – آقای  اسلام  ایزدی نژاد  فرزند کرم کد نامزد ۱۵۲۱

 

60 – آقای  پارسا  بابائی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۲۷

 

61 – آقای  ایرج  بابائی اربوسرا  فرزند باباعلی کد نامزد ۱۵۲۹

 

62 – آقای  محمد  بابائی فیشانی  فرزند مسیب   کد نامزد ۱۵۴۱

 

63 – آقای  امیدرضا  بارانی لنبانی  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۴۹

 

64 – آقای  حمیدرضا  باستانی  فرزند هدایت کد نامزد ۱۵۶۴

 

65 – آقای  محمدصادق  باغستانی  فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۷

 

66 – خانم  فرزانه  باقرزاده  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۶۸

 

67 – آقای  حمید  باقرلو  فرزند عباس  کد نامزد ۱۵۶۹

 

68 – آقای  بابک  باقری  فرزند بهمن کد نامزد ۱۵۷۲

 

69 – آقای  محمدمهدی  باقریه  فرزند باقر کد نامزد ۱۵۷۵

 

70 – خانم  الهام  بحری نژادپیشخانی  فرزند حجت اله  کد نامزد ۱۵۷۸

 

71 – آقای  علیرضا  بخت آزما  فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۷۹

 

72 – خانم  سودابه  بخشی  فرزند فیض اله کد نامزد ۱۵۸۶

 

73 – آقای  حامد  بقائی  فرزند محمود  کد نامزد ۱۵۹۲

 

74 – آقای  جعفر  بلبلی  فرزند ایمان علی کد نامزد ۱۵۹۵

 

75 – آقای  علی  بندعبدی  فرزند یداله کد نامزد ۱۵۹۶

 

76 – آقای  جواد  بوئینی  فرزند احد کد نامزد ۱۵۹۷

 

77 – آقای  علی  بهایندری  فرزند اکبرآقا کد نامزد ۱۶۱۲

 

78 – خانم  تهمینه  بهرام مقدم  فرزند وجیهه اله کد نامزد ۱۶۱۴

 

79 – آقای  محمدمهدی  بیاتی تروجنی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۱۸

 

80 – آقای  روزبه  بیژنی  فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۲۱

 

81 – آقای  بهنام  پاشازاده  فرزند شجاعت  کد نامزد ۱۶۲۵

 

82 – آقای  رضا  پالوانه  فرزند نوروز کد نامزد ۱۶۲۶

 

83 – آقای  علیرضا  پردیس  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۲۷

 

84 – آقای  امیر  پورعبدالهی هیر  فرزند راهب کد نامزد ۱۶۲۹

 

85 – آقای  حمید  پورنخعی محمدآبادی  فرزند قاسم  کد نامزد ۱۶۴۵

 

86 – آقای  حسین  پیرعلی  فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۶۴۸

 

87 – آقای  حسین   تاغیب  مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۴

 

88 – آقای  حمید  تجلی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۶

 

89 – آقای  کرمرضا  ترک  فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵۹

 

90 – آقای  سجاد  ترکاشوند  فرزند فخرالدین کد نامزد ۱۶۷۱

 

91 – آقای  محمود  ترکمانی مشهور به دکتر محمود ترکمانی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۷۵

 

92 – آقای  محمدکاظم  تفته  فرزند محمود کد نامزد ۱۶۷۶

 

93 – خانم  نگین  تقی پور  فرزند رحیم کد نامزد ۱۶۷۸

 

94 – خانم  معصومه  تقی خانی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۷۹

 

95 – آقای  حسین  تقی لیواری  فرزند خدا ویردی کد نامزد ۱۶۸۱

 

96 – آقای  نصراله  توزنده جانی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۸۶

 

97 – آقای  محمدمهدی  توفیقیان  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۹

 

98 – آقای  ابوالفضل  توکلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۱

 

99 – خانم  افسانه  توکلی  فرزند حسن  کد نامزد ۱۶۹۲

 

100 – آقای  ثابت  توکلی  فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۹۴

 

101 – آقای  سعید  توکلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۵

 

102 – آقای  حسین  توکلی کرمانی  فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۶۹۶

 

103 – آقای  آرش  تیراندازی  فرزند منصور کد نامزد ۱۶۹۷

 

104 – آقای  کاوه  تیمورگشتگانی  فرزند سهراب کد نامزد ۱۶۹۸

 

105 – آقای  حامد  جامی فر  فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۶

 

106 – آقای  رضا  جانی قزل احمد  فرزند حیدر کد نامزد ۱۷۱۹

 

107 – آقای  مسعود  جعفرپور  فرزند حشمت الله کد نامزد ۱۷۲۴

 

108 – آقای  سیف الدین  جعفری  فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۲۵

 

109 – آقای  میثم  جعفری رحمت آبادی  فرزند محمد علی  کد نامزد ۱۷۲۷

 

110 – آقای  علی  جمال محمدی  فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۴۱

 

111 – آقای  سیدعلی اکبر  جمالیان  فرزند سید احمد کد نامزد ۱۷۴۲

 

112 – آقای  محمدولی  جمالیان  فرزند بگ مراد کد نامزد ۱۷۴۵

 

113 – آقای  احمدرضا  جمشیدی  فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۱۷۴۶

 

114 – آقای  عیسی  جمشیدی پنجکی  فرزند روح الله کد نامزد ۱۷۴۷

 

115 – آقای  محمد  جناقی باف  فرزند علی  کد نامزد ۱۷۵۱

 

116 – آقای  محمدحسن  جوان بخت  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۵۲

 

117 – آقای  داود  جونکوری  فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵۴

 

118 – آقای  امیرحسین  جهانشیری  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۷

 

119 – آقای  یوسف  جهانی پورسگزآبادی  فرزند رحیم  کد نامزد ۱۷۵۸

 

120 – خانم  قمر  جیرکریمی  فرزند محمدولی کد نامزد ۱۷۵۹

 

121 – آقای  حسین  چاههء  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۱

 

122 – آقای  جواد  چپردار مشهور به دکتر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۷۶۲

 

123 – آقای  جلال  چشمه نوشی  فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۷۶۴

 

124 – آقای  روح اله  چهل مردیان  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۶۵

 

125 – آقای  مجید  حائریان اردکانی  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۶۷

 

126 – آقای  علی اکبر  حاجی ابوالحسنی مشهور به ابوالحسنی فرزند محمد نبی کد نامزد ۱۷۶۸

 

127 – آقای  گودرز  حاجی اسفندیاری  فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۹

 

128 – آقای  علی  حاجی باقر  فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۱

 

129 – آقای  علی  حاجی کاظم مشهور به حاج کاظم فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۸۶

 

130 – خانم  مریم  حاجی مختاری توران پشتی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۸۹

 

131 – آقای  مهدی  حاجی ملاعلی مشهور به مهدی کنی  فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۹۱

 

132 – آقای  توفیق  حدادی  فرزند بزرگ کد نامزد ۱۷۹۷

 

133 – خانم  ندا  حدیدی زاده  فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۸

 

134 – آقای  رحیم علی  حسن پور  فرزند قنبر علی کد نامزد ۱۸۱۲

 

135 – آقای  ابراهیم  حسنی  فرزند علی  کد نامزد ۱۸۱۵

 

136 – آقای  مجاهد  حسین آبادی  فرزند حبیب الله  کد نامزد ۱۸۱۹

 

137 – آقای  سیدایمان  حسین پور  فرزند سید شریف کد نامزد ۱۸۲۱

 

138 – خانم  زهرا  حسینی  فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۸۲۴

 

139 – آقای  سیدمجتبی  حسینی  فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۸۲۵

 

140 – آقای  عبداله  حشمدار مشهور به کورش فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۴۲

 

141 – خانم  سمیه  حمدی  فرزند مجتبی کد نامزد ۱۸۴۷

 

142 – آقای  مجید  حمیدی پویا  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۸۴۸

 

143 – آقای  مهدی  حمیدی حداد  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۴۹

 

144 – آقای  محمد  خاکی  فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۷

 

145 – آقای  مهدی  خالقی کبریا  فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۵۸

 

146 – آقای  سعید  خانپور  فرزند علی آقا کد نامزد ۱۸۵۹

 

147 – آقای  حسن  خانی  فرزند احمد  کد نامزد ۱۸۶۴

 

148 – آقای  عباس  خانی شکراب  فرزند هابیل کد نامزد ۱۸۶۷

 

149 – آقای  محسن  خدابخشی  فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۹

 

150 – آقای  محمد  خدابین  فرزند نصراله کد نامزد ۱۸۷۱

 

151 – آقای  علیرضا  خراسانی مشهور به خرا سانی گرده کو هی فرزند معصوم علی  کد نامزد ۱۸۷۵

 

152 – آقای  امیرحسین  خسروی  فرزند مولاقلی کد نامزد ۱۸۹۴

 

153 – آقای  سعید  خلج  فرزند علی  کد نامزد ۱۸۹۸

 

154 – آقای  فرهاد  خلج  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۱۲

 

155 – آقای  رضا  خلج امیری  فرزند خلیل کد نامزد ۱۹۱۴

 

156 – آقای  محمد  خلجزاده مشهور به خلج فرزند اکرم آقا کد نامزد ۱۹۱۵

 

157 – آقای  عادل  خلیلی ساروخیل  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۹۲۵

 

158 – آقای  ابراهیم  خمسه  فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۲۶

 

159 – آقای  سیدیحیی  خوانین زاده  فرزند سید عبدالرزاق  کد نامزد ۱۹۲۷

 

160 – آقای  میثم  خوانین زاده  فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲۸

 

161 – آقای  داود  خونساری  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۱۹۲۹

 

162 – آقای  حسین  داداش پور  فرزند علی کد نامزد ۱۹۴۶

 

163 – آقای  محمود  دادگو  فرزند مرحوم ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۴۷

 

164 – آقای  علی اکبر  داستانگو  فرزند ابوتراب  کد نامزد ۱۹۴۸

 

165 – آقای  مهدی  دانشگر  فرزند علامعلی  کد نامزد ۱۹۵۲

 

166 – آقای  محمدعلی  دانش مهر  فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۹۵۴

 

167 – آقای  محمد  دانشور  فرزند جمشید کد نامزد ۱۹۵۶

 

168 – آقای  محمدعلی  دانشی کهنی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۷

 

169 – آقای  حمیدرضا  دراج  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۵۹

 

170 – خانم  نیلوفر  دقیق عراقی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۶۴

 

171 – آقای  داود  دمرچلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۵

 

172 – آقای  مسیب  دهبالائی  فرزند سرتیو کد نامزد ۱۹۶۸

 

173 – آقای  مهدی  دهقان بنادکی  فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۷۱

 

174 – آقای  میثم  دهقان توران پشتی  فرزند حسن کد نامزد ۱۹۷۲

 

175 – آقای  رحیم  دهقانی تفتی مشهور به دهقان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۷۴

 

176 – آقای  حامد  ذبیحی سیف مشهور به ذبیح فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹۷۶

 

177 – آقای  مسعود  ذوالفقاری نیا  فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۷۸

 

178 – آقای  محمد  رئیسی  فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷۹

 

179 – آقای  کامبیز  راشدی  فرزند کاظم کد نامزد ۱۹۸۲

 

180 – خانم  صفورا  ربیع زاده  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۸۴

 

181 – آقای  علی اصغر  رجوانی  فرزند مصطفی  کد نامزد ۱۹۸۵

 

182 – آقای  محمود  رحمتی ایلخچی  فرزند محبوب  کد نامزد ۱۹۸۶

 

183 – آقای  علیرضا  رحیمی  فرزند امینعلی کد نامزد ۱۹۸۷

 

184 – آقای  احد  رسولی  فرزند اژدر کد نامزد ۲۱۲۹

 

185 – آقای  علیرضا  رشیدکردستانی  فرزند ایرج کد نامزد ۲۱۴۲

 

186 – آقای  داود  رشیدی  فرزند ذکرعلی کد نامزد ۲۱۴۵

 

187 – آقای  امیر  رضائی  فرزند پرویز کد نامزد ۲۱۴۶

 

188 – آقای  محمدرضا  رضائی  فرزند اسمعلی  کد نامزد ۲۱۵۱

 

189 – آقای  ناصر  رضائی بیداخویدی  فرزند رضا کد نامزد ۲۱۵۲

 

190 – خانم  سمیه  رضائی راد  فرزند علیقلی کد نامزد ۲۱۵۴

 

191 – آقای  امیرحسین  رعنائی لسان  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

 

192 – آقای  رضا  رمضانخانی  فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۶۱

 

193 – خانم  عارفه  روئین  فرزند عزیز کد نامزد ۲۱۶۸

 

194 – آقای  عابدین  رودکی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۶۹

 

195 – آقای  عباس  روشن اردکانی مشهور به اردکانی  فرزند حجی حسین  کد نامزد ۲۱۷۱

 

196 – آقای  بهروز  ریاحی نیا  فرزند یحیی  کد نامزد ۲۱۷۴

 

197 – خانم  ماه رخ  ریحانی کیوی  فرزند حجت اله  کد نامزد ۲۱۷۵

 

198 – آقای  عبدالمجید  زارع پیشه  فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۷۸

 

199 – خانم  ثریا  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۷۹

 

200 – آقای  مصطفی  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۸۱

 

201 – آقای  محمد  زارعی یالقوزآغاجی مشهور به رضا  فرزند جبرائیل کد نامزد ۲۱۸۴

 

202 – آقای  محمدرضا  زرندوش  فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۸۷

 

203 – آقای  رضا  زرین صدف  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۹۱

 

204 – آقای  حسن  زمانلو  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹۴

 

205 – آقای  ایمان  ساجدی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۹۶

 

206 – آقای  سیدحمزه  سادات رسول مشهور به سادات فرزند سیدغیاث کد نامزد ۲۱۹۷

 

207 – آقای  روح الله  سامی سمیرمی  فرزند محمدکریم کد نامزد ۲۴۱۲

 

208 – آقای  سیدسجاد  سجادیان فرد مشهور به سجادیان  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۴۱۴

 

209 – آقای  سیدمحمد  سجادیان فرد مشهور به سعید فرزند سید علی محمد کد نامزد ۲۴۱۵

 

210 – خانم  ناهید  سجودی ابدی پور  فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۱۶

 

211 – آقای  خسرو  سرحدی  فرزند عباس کد نامزد ۲۴۱۸

 

212 – آقای  داریوش  سرداری لودریچه  فرزند حسن  کد نامزد ۲۴۱۹

 

213 – خانم  سعیده  سعیدبنادکی مشهور به سعیدی فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۲۷

 

214 – آقای  علیرضا  سعیدی  فرزند محمد کد نامزد ۲۴۲۸

 

215 – آقای  مصطفی  سعیدی سیرائی مشهور به سعیدی فرزند مستعلی کد نامزد ۲۴۵۲

 

216 – آقای  احمد  سلطانی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۵۶

 

217 – آقای  عزیز  سلطانی  فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۸

 

218 – آقای  احمد  سلمانی ایلخچی  فرزند اشرف کد نامزد ۲۴۶۹

 

219 – آقای  امین  سلمانی بیداخویدی  فرزند فضل اله کد نامزد ۲۴۷۱

 

220 – آقای  شهاب  سلیمانی  فرزند صاحب علی کد نامزد ۲۴۷۲

 

221 – آقای  حمزه علی  سلیمی  فرزند هاشم کد نامزد ۲۴۷۸

 

222 – آقای  فرهاد  سلیمی  فرزند شکراله کد نامزد ۲۴۸۱

 

223 – آقای  محسن  سنائی نژاد  فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۴۸۲

 

224 – آقای  عباس  سهرابی  فرزند علی نظر کد نامزد ۲۴۸۵

 

225 – آقای  سجاد  سیاه وشی  فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۴۸۷

 

226 – آقای  سیدشمس الدین  سیدی دهخوارقانی مشهور به آقا سید فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۹۲

 

227 – آقای  علاءالدین  سیفی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۹۵

 

228 – آقای  مختار  شاه نظری ثانی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۱۲

 

229 – آقای  محمدسعید  شتابی مشهور به داود فرزند عبدویس کد نامزد ۲۵۱۵

 

230 – آقای  مهدی  شجاعی  فرزند حسن  کد نامزد ۲۵۱۶

 

231 – آقای  رضا  شریفی فردوئی مشهور به مهندس شریفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۸

 

232 – آقای  محمد  شکرزاده  فرزند علی کد نامزد ۲۵۲۷

 

233 – آقای  رضا  شکوری  فرزند محمدنقی کد نامزد ۲۵۲۸

 

234 – آقای  رضا  شکوری  فرزند قهرمان کد نامزد ۲۵۲۹

 

235 – آقای  منصور  شکوهمند  فرزند بیوک کد نامزد ۲۵۴۱

 

236 – آقای  محمدعلی  شماخی  فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۴۲

 

237 – خانم  فرشته  شمسی  فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴۵

 

238 – آقای  داریوش  شهابی فرد  فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۴۸

 

239 – آقای  مالک  شهبازی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۱

 

240 – آقای  محمد  شیران  فرزند علی کد نامزد ۲۵۶۷

 

241 – آقای  علی  شیرین زاد  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۹

 

242 – آقای  مصطفی  شیرینی  فرزند کریم کد نامزد ۲۵۷۱

 

243 – آقای  حسن  صائمی  فرزند حسین کد نامزد ۲۵۷۲

 

244 – خانم  ناهید  صائمیان  فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۷۴

 

245 – آقای  بهمن  صادق کمالی  فرزند محمد تقی  کد نامزد ۲۵۷۶

 

246 – آقای  علی  صادقی  فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۷۹

 

247 – آقای  علیرضا  صادقی  فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۸۱

 

248 – آقای  مهدی  صادقی  فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۵۸۲

 

249 – آقای  مهدی  صادقی  فرزند علی کد نامزد ۲۵۸۴

 

250 – آقای  غلامرضا  صالح سامن مشهور به مهندس سامن فرزند نصرالله کد نامزد ۲۵۸۶

 

251 – آقای  مسعود  صالحی  فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۱

 

252 – آقای  مهدی  صالحی ده پاگائی مشهور به م ص اشک فرزند حاجی خان کد نامزد ۲۵۹۲

 

253 – آقای  مجید  صباحی  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۵

 

254 – آقای  علی  صحرائی  فرزند علی محمد کد نامزد ۲۵۹۶

 

255 – آقای  میرابراهیم  صدیق بطحائی اصل مشهور به دکتر صدیق فرزند میرمحمود  کد نامزد ۲۶۱۲

 

256 – آقای  حسن  صفرپورمحمدآبادی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۱۶

 

257 – آقای  محمد  صفری  فرزند غلامحسین  کد نامزد ۲۶۱۷

 

258 – آقای  محمدرضا  صفری  فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶۱۸

 

259 – خانم  معصومه  صفری طلابری  فرزند صمداله کد نامزد ۲۶۱۹

 

260 – آقای  یحیی  صفیخانی  فرزند مالک  کد نامزد ۲۶۲۴

 

261 – آقای  داود  صلاحی  فرزند خیراله کد نامزد ۲۶۲۵

 

262 – آقای  ناصر  صمدزاده چرگری  فرزند رحمت اله  کد نامزد ۲۶۲۷

 

263 – آقای  فریدون  صمدنیا  فرزند صمد کد نامزد ۲۶۲۸

 

264 – آقای  مجتبی  صمدی  فرزند اسداله کد نامزد ۲۶۲۹

 

265 – آقای  علی  صیدپور  فرزند حسین کد نامزد ۲۶۴۲

 

266 – آقای  علی  طاهری  فرزند علی اشرف کد نامزد ۲۶۴۸

 

267 – آقای  سیدقاسم  طباطبائی مهر  فرزند سید حسین  کد نامزد ۲۶۵۲

 

268 – آقای  صمد  طلوعی  فرزند محمد کد نامزد ۲۶۵۴

 

269 – آقای  محسن  طهماسبی  فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۵۷

 

270 – آقای  روح اله  عالی سنگ نیشت مشهور به سواد کوهی فرزند رجب علی  کد نامزد ۲۶۷۱

 

271 – آقای  سیاوش  عبادی  فرزند قربان کد نامزد ۲۶۷۲

 

272 – آقای  امیر  عباس پورورجوی  فرزند قادر کد نامزد ۲۶۷۶

 

273 – آقای  اسد  عباسی مشهور به حسن فرزند ارزعلی کد نامزد ۲۶۸۱

 

274 – آقای  امیرحسام  عباسی مشهور به مهندس عباسی فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۶۸۴

 

275 – آقای  سعید  عباسی  فرزند حکمعلی کد نامزد ۲۶۸۵

 

276 – خانم  شراره  عبدالحسین زاده بلویردی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۹۴

 

277 – خانم  فاطمه  عبداللهی  فرزند حسین کد نامزد ۲۶۹۶

 

278 – آقای  قاسمعلی  عبداللهی نسب  فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۹۷

 

279 – آقای  عباس  عبدی  فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۱۴

 

280 – آقای  عبدالقیوم  عبدی  فرزند عبدلعلی کد نامزد ۲۷۱۵

 

281 – خانم  خدیجه  عبدی ایگدلو  فرزند صفر کد نامزد ۲۷۱۶

 

282 – آقای  حامد  عرب  فرزند پرویز کد نامزد ۲۷۱۷

 

283 – آقای  علی اصغر  عرفانی مشهور به کوچکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۱۸

 

284 – آقای  حسن  عزتی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۷۲۱

 

285 – آقای  خیرالله  عزیزملایری  فرزند اطف اله کد نامزد ۲۷۲۴

 

286 – آقای  ابوالفضل  عزیزی  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۷۲۵

 

287 – خانم  فاطمه  عزیزی  فرزند موسی کد نامزد ۲۷۲۶

 

288 – آقای  محمدعلی  عزیزی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۷۲۸

 

289 – آقای  مرتضی  عزیزی  فرزند عیسی کد نامزد ۲۷۲۹

 

290 – آقای  حمیدرضا  عزیزیان غروی مشهور به عزیزیان فرزند علی  کد نامزد ۲۷۴۱

 

291 – خانم  فاطمه  عسکری ورکی  فرزند اسحق کد نامزد ۲۷۴۲

 

292 – آقای  محمدرضا  عسگری مورودی مشهور به عسگری  فرزند اسداله کد نامزد ۲۷۴۶

 

293 – خانم  حمیده  عطائی  فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷۴۷

 

294 – آقای  فتح اله  عطاردی  فرزند نصرت الله کد نامزد ۲۷۴۹

 

295 – آقای  غلامرضا  عظیم زاده  فرزند حسن آقا کد نامزد ۲۷۵۱

 

296 – آقای  سیدکاظم  علائی ورکی  فرزند میرکریم کد نامزد ۲۷۵۶

 

297 – آقای  علی اصغر  علافی  فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵۷

 

298 – آقای  شهرام  علوی نائینی  فرزند عطا’اله  کد نامزد ۲۷۵۸

 

299 – آقای  کیوان  علیا  فرزند تقی کد نامزد ۲۷۵۹

 

300 – آقای  محمد  علی بخشی مشهور به بخشی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۶۱

 

301 – آقای  مجتبی  علی یزدی  فرزند علی  کد نامزد ۲۷۶۷

 

302 – آقای  حسین  علی مردانی  فرزند قاسم علی کد نامزد ۲۷۶۸

 

303 – آقای  شاپور  علی نژاد  فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۷۸۱

 

304 – آقای  فرهاد  غفارپور  فرزند محبعلی کد نامزد ۲۷۸۵

 

305 – آقای  محمد  غفاری کجینی  فرزند حسن کد نامزد ۲۷۸۷

 

306 – خانم  حمیرا  غفرانی  فرزند کیومرث کد نامزد ۲۷۸۹

 

307 – آقای  حجت اله  غلامرضائی  فرزند فضل اله کد نامزد ۲۷۹۱

 

308 – آقای  فرهاد  غلامی  فرزند محمد کد نامزد ۲۷۹۶

 

309 – آقای  پیمانعلی  غنی زاده  فرزند منصور کد نامزد ۲۸۱۴

 

310 – آقای  مرتضی  غیاثی راویزی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۱۵

 

311 – آقای  محمد  فاضلی فرد  فرزند مبین  کد نامزد ۲۸۱۷

 

312 – آقای  علی  فتحی  فرزند اسحاق علی  کد نامزد ۲۸۱۸

 

313 – خانم  معصومه  فتحی  فرزند احمد کد نامزد ۲۸۱۹

 

314 – آقای  سعید  فتوحی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۲۱

 

315 – آقای  سیدضیاء  فخرآبادی  فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۸۲۵

 

316 – آقای  علی  فدائی  فرزند مطلب کد نامزد ۲۸۲۶

 

317 – آقای  فرزین  فراست معمار  فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۲۷

 

318 – آقای  فرشید  فراغت  فرزند محبت اله کد نامزد ۲۸۲۹

 

319 – آقای  رحیم  فرجی  فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۸۴۱

 

320 – آقای  فریبد  فرجی  فرزند عباس کد نامزد ۲۸۴۲

 

321 – آقای  مصطفی  فرح بخش  فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۸۴۵

 

322 – آقای  سیدهاشم رضا  فرخجسته مشهور به خجسته  فرزند سید محسن کد نامزد ۲۸۴۶

 

323 – خانم  فروغ  فروغی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۴۸

 

324 – آقای  مصطفی  فرهناک  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۴۹

 

325 – آقای  آرمان  فرهنگ فر  فرزند یداله کد نامزد ۲۸۵۱

 

326 – خانم  مولود  فضلعلی  فرزند فرج اله کد نامزد ۲۸۵۸

 

327 – خانم  فریده  فلاح  فرزند بهمن  کد نامزد ۲۸۵۹

 

328 – آقای  مجید  فیروزبخت  فرزند داود کد نامزد ۲۸۶۵

 

329 – آقای  مهدی  فیروزبخت  فرزند محمد کد نامزد ۲۸۶۷

 

330 – آقای  سعید  فیروزگاه  فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۸۶۸

 

331 – آقای  محمد  فیضی  فرزند اصغر کد نامزد ۲۸۷۲

 

332 – آقای  غفور  قاسم پور  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۸۷۴

 

333 – آقای  شهرام  قاسم خانی  فرزند عباس کد نامزد ۲۸۷۵

 

334 – آقای  علی  قاسمی  فرزند روح الله کد نامزد ۲۸۷۶

 

335 – آقای  سیدامین  قاضی میرسعید  فرزند سید علی اکبر  کد نامزد ۲۸۷۸

 

336 – آقای  محمد  قدس  فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۹۱

 

337 – آقای  محمد  قدیمی  فرزند علی اوسط کد نامزد ۲۸۹۴

 

338 – خانم  معصومه  قربانی اندره سی  فرزند حسین کد نامزد ۲۸۹۸

 

339 – خانم  فاطمه  قربانی فرد مشهور به اعظم فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۱۲

 

340 – آقای  حسین  قربی نهوجی  فرزند رضا کد نامزد ۲۹۱۴

 

341 – آقای  بابک  قصیری  فرزند سیامک کد نامزد ۲۹۱۶

 

342 – آقای  حسین  قضاتلو  فرزند عشقعلی کد نامزد ۲۹۱۷

 

343 – آقای  طه  قلی زاده سقرلو  فرزند نیک روز کد نامزد ۲۹۲۱

 

344 – آقای  ابراهیم  قنبری  فرزند حسن کد نامزد ۲۹۲۶

 

345 – آقای  حمیدرضا  قنبری  فرزند رضا کد نامزد ۲۹۲۷

 

346 – آقای  بهداد  قنبری دامناب  فرزند علی  کد نامزد ۲۹۲۸

 

347 – آقای  ابوالحسن  قورچیان  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۴۱

 

348 – خانم  مریم  قهرمانی صارم  فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۸

 

349 – آقای  محمدرضا  کارگر  فرزند حسن  کد نامزد ۲۹۵۱

 

350 – آقای  سجاد  کاویانی  فرزند داریوش کد نامزد ۲۹۶۱

 

351 – آقای  مجید  کاویانی  فرزند محمد علی  کد نامزد ۲۹۶۲

 

352 – خانم  شهناز  کردزنگنه  فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۶۵

 

353 – آقای  اصغر  کردعلی وند مشهور به کولیوند فرزند محمدخان کد نامزد ۲۹۶۷

 

354 – خانم  سمانه  کریمی  فرزند فتح اله کد نامزد ۲۹۷۱

 

355 – آقای  علی  کریمی  فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۷۲

 

356 – آقای  محمدتقی  کریمی  فرزند حسین  کد نامزد ۲۹۷۵

 

357 – آقای  محمد  کریمی دونا  فرزند احمد کد نامزد ۲۹۷۹

 

358 – آقای  محمدحسین  کریمی سلیکانی  فرزند ولی اله کد نامزد ۲۹۸۱

 

359 – آقای  علیرضا  کشاورزی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۹۸۵

 

360 – آقای  محسن  کشاورزی مشهور به محسن کشاورز فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۶

 

361 – آقای  سعید  کلانتری  فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۹

 

362 – آقای  جواد  کمالی  فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲۵

 

363 – آقای  شیرزاد  کوروندی  فرزند بابارضا کد نامزد ۴۱۲۶

 

364 – آقای  سعید  کوهستان نجفی مشهور به سعید کوهستانی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۱۲۸

 

365 – آقای  قربان  کوهستانی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱۲۹

 

366 – خانم  لیلا  کهن خاکی  فرزند اکبر  کد نامزد ۴۱۴۲

 

367 – خانم  معصومه  کهندل  فرزند علی کد نامزد ۴۱۴۵

 

368 – آقای  روح اله  کیان  فرزند زکی کد نامزد ۴۱۴۶

 

369 – آقای  عبدالحسین  کیان مشهور به حسین کیان فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۱۴۷

 

370 – آقای  محمدرضا  کیان پور مشهور به رضا  فرزند یداله  کد نامزد ۴۱۴۹

 

371 – آقای  جواد  گل بوجی  فرزند جلیل کد نامزد ۴۱۵۸

 

372 – خانم  خدیجه  گمنام  فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۶۴

 

373 – آقای  علی حسین  گودرزی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۱۶۵

 

374 – آقای  یونس  لازمی  فرزند هیبت اله کد نامزد ۴۱۶۷

 

375 – خانم  نسرین  لازمی ونجانی  فرزند رجب کد نامزد ۴۱۶۸

 

376 – آقای  غلامحسین  لاس جوری  فرزند کاظم کد نامزد ۴۱۶۹

 

377 – خانم  سمیه  لرستانی  فرزند علی مردان کد نامزد ۴۱۷۱

 

378 – آقای  رامین  لشکری  فرزند حمید کد نامزد ۴۱۷۲

 

379 – آقای  علی  لشکری  فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۱۷۴

 

380 – آقای  اسماعیل  لطفی  فرزند خداکرم کد نامزد ۴۱۷۵

 

381 – آقای  ذوالفقار  لطفی  فرزند عبدالغفار کد نامزد ۴۱۷۶

 

382 – آقای  علیرضا  لعل پور  فرزند سیف اله کد نامزد ۴۱۸۱

 

383 – آقای  محمدحسین  لنگوری  فرزند شاهپور کد نامزد ۴۱۸۲

 

384 – آقای  رسول  مؤذن زنگ آباد  فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۸۴

 

385 – خانم  زینب  مؤمنی  فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸۵

 

386 – آقای  مرتضی  مالمیر  فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۱۹۱

 

387 – آقای  عباس  ماله میر مشهور به مالمیر فرزند عزیز راد  کد نامزد ۴۱۹۲

 

388 – آقای  ایمانعلی  مامانی  فرزند علی کد نامزد ۴۱۹۴

 

389 – آقای  میثم  متقاعد  فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۱۹۶

 

390 – آقای  امیر  متین آریا  فرزند یوسف کد نامزد ۴۱۹۷

 

391 – آقای  مهدی  مجندهی جبه دار  فرزند قباد کد نامزد ۴۱۹۸

 

392 – آقای  مهدی  محبی  فرزند علی کد نامزد ۴۲۱۲

 

393 – آقای  فرهاد  محمدمشعلی زاده  فرزند عبدالرضا  کد نامزد ۴۲۴۵

 

394 – آقای  امیر  محمدی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۲۴۷

 

395 – آقای  امیرحسین  محمدی  فرزند محمد علی کد نامزد ۴۲۴۸

 

396 – آقای  حسین  محمدی  فرزند فرج اله کد نامزد ۴۲۴۹

 

397 – آقای  روح اله  محمدی  فرزند قنبر کد نامزد ۴۲۵۱

 

398 – آقای  یونس  محمدی  فرزند محمد کد نامزد ۴۲۵۸

 

399 – خانم  آرزو  محمدیاری  فرزند علی رضا کد نامزد ۴۲۵۹

 

400 – خانم  اثمر  محمدیان  فرزند فرهاد کد نامزد ۴۲۶۱

 

401 – خانم  فخریه  محمدی شیجانی  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۶۵

 

402 – آقای  بهنام  محمودی  فرزند یعقوب  کد نامزد ۴۲۶۸

 

403 – آقای  حسین  مددی  فرزند حمید کد نامزد ۴۲۷۱

 

404 – آقای  علی اکبر  مرادی مشهور به امیر فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۲۷۹

 

405 – خانم  فاطمه  مرادی نسب  فرزند علی محمد کد نامزد ۴۲۸۴

 

406 – آقای  سیدعلی  مرتضوی  فرزند سیدیونس کد نامزد ۴۲۸۶

 

407 – آقای  حمید  مزینانی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۸۷

 

408 – آقای  حمید  مسعودی  فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۲۸۹

 

409 – آقای  عبداله  مسیب زاده مشهور به مسیب زاده گرمی فرزند جبرائیل کد نامزد ۴۲۹۲

 

410 – آقای  سعید  مصطفائی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۹۴

 

411 – آقای  علی  معارفیان  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۹۶

 

412 – آقای  علی رضا  معتبرزاده  فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۴۲۹۸

 

413 – آقای  ابوالحسن  معظمی گودرزی  فرزند احمد کد نامزد ۴۵۱۲

 

414 – آقای  عباس  معینی مشهور به حاج آقا معینی  فرزند علیرضا  کد نامزد ۴۵۱۶

 

415 – آقای  علیرضا  مقدم  فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۵۱۷

 

416 – خانم  مریم  مقصودیان  فرزند جواد کد نامزد ۴۵۱۸

 

417 – آقای  محمدتقی  مقنیان  فرزند اسدالله  کد نامزد ۴۵۱۹

 

418 – آقای  یاسر  مقیم  فرزند مسیب کد نامزد ۴۵۲۱

 

419 – آقای  محمدمهدی  مقیمی  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲۴

 

420 – آقای  جواد  ملازاده  فرزند احمد کد نامزد ۴۵۲۷

 

421 – آقای  شاهرخ  ملک زاده  فرزند نصرالله کد نامزد ۴۵۲۸

 

422 – آقای  وحیدرضا  ملکی  فرزند امر علی کد نامزد ۴۵۴۱

 

423 – آقای  علی  منصوری  فرزند محمد کد نامزد ۴۵۴۷

 

424 – آقای  مصطفی  منصوریار  فرزند جهانبخش کد نامزد ۴۵۴۸

 

425 – آقای  محمدعلی  مورج مشهور به مروج فرزند محرمعلی  کد نامزد ۴۵۶۱

 

426 – آقای  سیدحمید  موسوی  فرزند سید مقتدا کد نامزد ۴۵۶۴

 

427 – آقای  سیداصغر  موسویان  فرزند میرجعفر کد نامزد ۴۵۶۸

 

428 – آقای  سیدحسن  موسوی نژاد  فرزند سید احمد کد نامزد ۴۵۷۱

 

429 – آقای  اسمعیل  مولائی  فرزند جعفر علی کد نامزد ۴۵۷۴

 

430 – آقای  حسین  مهدی نژاد مشهور به علیرضا فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۵۷۸

 

431 – آقای  محسن  مهرابی  فرزند طمراسب کد نامزد ۴۵۷۹

 

432 – آقای  سالار  مهرگان  فرزند ناوخاص کد نامزد ۴۵۸۲

 

433 – آقای  محمد  مهرور  فرزند عبداله کد نامزد ۴۵۸۴

 

434 – آقای  علی  مهری پرگو  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۵۸۵

 

435 – خانم  ندا  مهین ترابی  فرزند نادر کد نامزد ۴۵۸۶

 

436 – آقای  سیدجمال  میرحسینی  فرزند سیدمختار کد نامزد ۴۵۸۹

 

437 – آقای  سیدمحمدحسین  میرحسینی نیری  فرزند سیدعلی کد نامزد ۴۵۹۱

 

438 – خانم  صدرا  میرزاجانی  فرزند سید شعا, الدین  کد نامزد ۴۵۹۲

 

439 – آقای  سعید  میرزامحمدی کوثرریز  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۹۴

 

440 – آقای  رامتین  میرفندرسکی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۵۹۶

 

441 – آقای  سیدجلال الدین  میرمجیدی  فرزند سیدعبدالعظیم کد نامزد ۴۵۹۷

 

442 – خانم  چهره  میرمسیب  فرزند سیدمسیح اله کد نامزد ۴۵۹۸

 

443 – خانم  نسرین  نادربیگی  فرزند سلیمان کد نامزد ۴۶۱۲

 

444 – آقای  حسنعلی  نادری مشهور به حسن نادری فرزند محمد یونس کد نامزد ۴۶۱۴

 

445 – آقای  داود  ناصری باوقار  فرزند احسان اله کد نامزد ۴۶۱۶

 

446 – آقای  مهدی  ناصری مقبل  فرزند حسین کد نامزد ۴۶۱۷

 

447 – آقای  سیدمجتبی  نجاتی  فرزند سید حسین کد نامزد ۴۶۱۸

 

448 – آقای  سهراب  نجاردرونکلائی مشهور به مهندس نجار فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۱۹

 

449 – آقای  منصور  نجاری سیسی  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۴۶۲۱

 

450 – خانم  پریسا  نجفی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۶۲۶

 

451 – آقای  رامین  نجفی لاطران  فرزند موسی  کد نامزد ۴۶۲۸

 

452 – آقای  سیدحسام الدین  نجم الساداتی یزدی  فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۶۲۹

 

453 – آقای  سیدمیثم  نژادحسینی لاهیجی  فرزند سیدجلال کد نامزد ۴۶۴۲

 

454 – آقای  آرتین  نسیمی  فرزند مهیار  کد نامزد ۴۶۴۵

 

455 – خانم  فوزیه  نظری  فرزند پیرنظر کد نامزد ۴۶۵۲

 

456 – آقای  موسی الرضا  نقابی  فرزند پیر محمد کد نامزد ۴۶۵۶

 

457 – آقای  حسین  نگاری  فرزند محمد موسی کد نامزد ۴۶۵۷

 

458 – آقای  حمدالله  نورائی  فرزند روح اله کد نامزد ۴۶۵۹

 

459 – آقای  مهدی  نورمحمدی  فرزند قربان کد نامزد ۴۶۷۱

 

460 – خانم  لیلا  نوروزی  فرزند فرامرز کد نامزد ۴۶۷۵

 

461 – آقای  مروت  نوروزی مشهور به محمد  فرزند احمد کد نامزد ۴۶۷۶

 

462 – آقای  محمدرضا  نوری  فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۸۱

 

463 – خانم  مرجان  نوری  فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۶۸۲

 

464 – خانم  لیلا  نیک نهال  فرزند تقی کد نامزد ۴۶۹۱

 

465 – آقای  حسین  واشقانی فراهانی مشهور به مهندس واشقانی فرزند عبدالله کد نامزد ۴۶۹۴

 

466 – خانم  آذر  وجدی تولون  فرزند کیومرث کد نامزد ۴۶۹۵

 

467 – آقای  سیدکامبیز  وجدی تولون  فرزند سیدکیومرث کد نامزد ۴۶۹۶

 

468 – آقای  داود  وحیدی  فرزند قاسم کد نامزد ۴۶۹۷

 

469 – آقای  اصغر  ورمزیار مشهور به حاج اصغر یاری  فرزند قدرت اله  کد نامزد ۴۶۹۸

 

470 – آقای  بهروز  ورمهمدی مشهور به ورمحمدی  فرزند فرضعلی کد نامزد ۴۷۱۲

 

471 – آقای  امیربهادر  ولیخانی  فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱۵

 

472 – آقای  رحیم  هاشم پور  فرزند علی کد نامزد ۴۷۱۷

 

473 – آقای  سیدجواد  هاشمی گوراب  فرزند میرابوطالب کد نامزد ۴۷۱۹

 

474 – خانم  آزاده  هداوند  فرزند محمد ولی کد نامزد ۴۷۲۱

 

475 – آقای  عباس  یادگاری  فرزند علی کد نامزد ۴۷۲۷

 

476 – آقای  حمید  یاری کلوانی  فرزند محمد کد نامزد ۴۷۲۸

 

477 – خانم  مریم  یاشین  فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۷۴۱

 

478 – آقای  داود  یزدی  فرزند حسین کد نامزد ۴۷۴۶

 

479 – آقای  محمد  یوسفی  فرزند ماشاله کد نامزد ۴۷۴۹

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۲۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۲۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   


شماره: ۴۹۰۶۱۶ – ش

 

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر گرمدره


در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر گرمدره می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گرمدره به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حمید  اعظمیان  فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۲۷

 

2 – آقای  حسین  اکبری نیا  فرزند محرمعلی کد نامزد ۱۴۶۹

 

3 – آقای  کرامت  بابازاده  فرزند بایرام کد نامزد ۱۵۴۲

 

4 – آقای  رضا  بختیار مشهور به حمید فرزند الله یار  کد نامزد ۱۵۸۱

 

5 – آقای  حمیدرضا  بورقی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۹۸

 

6 – خانم  اکرم  بیات  فرزند علی کد نامزد ۱۶۱۷

 

7 – آقای  نورالدین  پیرایه  فرزند فتا ح  کد نامزد ۱۶۴۷

 

8 – آقای  شاهد  پیوند  فرزند صمد کد نامزد ۱۶۵۱

 

9 – آقای  محسن  توسلی  فرزند عباس  کد نامزد ۱۶۸۷

 

10 – آقای  جواد  تیموری  فرزند علی یار کد نامزد ۱۷۱۲

 

11 – آقای  رضا  تیموری  فرزند خدایار کد نامزد ۱۷۱۴

 

12 – آقای  خسرو  ثلاثی  فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۷۱۵

 

13 – آقای  مصطفی  جلیلوند  فرزند نورالدین کد نامزد ۱۷۲۹

 

14 – آقای  سیدبکتاش  حجتی  فرزند سیدعالی کد نامزد ۱۷۹۶

 

15 – خانم  سیده مهناز  حسینی  فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۸۲۸

 

16 – آقای  جمال  حمدگذار  فرزند صالح  کد نامزد ۱۸۴۶

 

17 – آقای  مسعود  خداپرست  فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۸۷۲

 

18 – آقای  وحید  خداپرست  فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۸۷۴

 

19 – آقای  یاسر  خزائی  فرزند علی نجف کد نامزد ۱۸۷۶

 

20 – آقای  محمود  خیشوند  فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴۵

 

21 – آقای  مصطفی  رشوندآوهء  فرزند غلامحسن  کد نامزد ۲۱۴۱

 

22 – آقای  علی  رنجبر  فرزند رضا کد نامزد ۲۱۶۵

 

23 – آقای  مسعود  سعیدی  فرزند عباس  کد نامزد ۲۴۲۹

 

24 – آقای  داود  سعیدیان مهر  فرزند لطیف کد نامزد ۲۴۵۱

 

25 – آقای  معرفت  سلطانی  فرزند مرحمت کد نامزد ۲۴۵۹

 

26 – آقای  رضا  سلگی  فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۴۶۱

 

27 – آقای  سعید  سلگی  فرزند علی کد نامزد ۲۴۶۲

 

28 – آقای  عباس  سلگی مشهور به افشار فرزند شمس ا… کد نامزد ۲۴۶۴

 

29 – آقای  فرزاد  سلگی  فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۶۵

 

30 – آقای  داود  شاه محمدی  فرزند نورالله  کد نامزد ۲۴۹۸

 

31 – آقای  مصطفی  شفاعت  فرزند عین اله کد نامزد ۲۵۲۶

 

32 – خانم  مهری  شیخ داداشی دیوشلی  فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۵۶۲

 

33 – آقای  ابوالفضل  شیردل مغانلو  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۶۸

 

34 – خانم  حوریه  صادق مغانلو  فرزند غفار کد نامزد ۲۵۷۸

 

35 – آقای  فعاد  صالحی  فرزند منصور کد نامزد ۲۵۸۹

 

36 – آقای  حسین  صفری کلایه  فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۶۲۱

 

37 – آقای  اسماعیل  عباسی  فرزند اعظم  کد نامزد ۲۶۸۲

 

38 – آقای  علی  عباسی  فرزند غلام کد نامزد ۲۶۸۶

 

39 – آقای  غلامحسین  عبداللهی مشهور به حسین  فرزند سیف اله  کد نامزد ۲۶۹۵

 

40 – آقای  اسماعیل  عظیمیان  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۲۷۵۴

 

41 – آقای  محمد  فخاری مشهور به رضا فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۲۴

 

42 – آقای  رسول  فصیحی  فرزند مصطفی کد نامزد ۲۸۵۷

 

43 – آقای  سیدهادی  فلسفی  فرزند سیدعباس  کد نامزد ۲۸۶۱

 

44 – آقای  امیر  فیاضی  فرزند نصراله کد نامزد ۲۸۶۲

 

45 – آقای  بابک  قلج خانی  فرزند بهمن کد نامزد ۲۹۱۸

 

46 – آقای  احسان  کرمی  فرزند رمضان کد نامزد ۲۹۶۸

 

47 – آقای  کریم  کریمی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۹۷۴

 

48 – آقای  کریم  کریمی کلایه  فرزند قریبعلی کد نامزد ۲۹۸۲

 

49 – آقای  یعقوب  مبتکر  فرزند حسین کد نامزد ۴۱۹۵

 

50 – آقای  محمدرضا  محسنی  فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۲۱۶

 

51 – آقای  جعفر  محسنی دره بیدی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۲۱۷

 

52 – آقای  امیرمسعود  محمدی شمس آبادی  فرزند عیدی محمد  کد نامزد ۴۲۶۴

 

53 – آقای  محمدباقر  مرادی  فرزند علی مراد کد نامزد ۴۲۸۱

 

54 – آقای  امیر  مسلمی قلعه ناظری  فرزند داود کد نامزد ۴۲۹۱

 

55 – آقای  محسن  معظمی گودرزی  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۱۴

 

56 – آقای  محمد  ملکی  فرزند محرم علی  کد نامزد ۴۵۲۹

 

57 – آقای  محمد  منیعی  فرزند یارعلی کد نامزد ۴۵۴۹

 

58 – آقای  خسرو  میرالی  فرزند حسن کد نامزد ۴۵۸۷

 

59 – آقای  اسماعیل  میرزانژاد  فرزند حیدر کد نامزد ۴۵۹۵

 

60 – آقای  احمد  نجفی  فرزند علی مراد کد نامزد ۴۶۲۵

 

61 – آقای  اکبر  نصیری  فرزند اله یار کد نامزد ۴۶۴۸

 

62 – آقای  محمدرضا  نوروزپور  فرزند بیژن کد نامزد ۴۶۷۲

 

63 – آقای  رضا  نوروزی  فرزند محمد کد نامزد ۴۶۷۴

 

64 – آقای  ولی  نیک سیرت  فرزند نوروز  کد نامزد ۴۶۸۶

 

65 – خانم  سمیه  هاشم پورمحمدی  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۷۱۸

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۹ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ماهدشت

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ماهدشت می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ماهدشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  سعید  امیری  فرزند علی حسین کد نامزد ۱۴۸۴

 

2 – آقای  عمران  باخرد مشهور به مهندس باخرد فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۷

 

3 – آقای  مهدی  بازدارکلاردهی  فرزند خانی  کد نامزد ۱۵۶۱

 

4 – آقای  رمضان  بیداربخت  فرزند قربان  کد نامزد ۱۶۱۹

 

5 – آقای  خلیل  تاری قلی مشهور به تاریقلی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲

 

6 – آقای  حمزه  حاجیلونصیر  فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۷۸۷

 

7 – آقای  سیف اله  حیدرپور  فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸۵۱

 

8 – آقای  محمد  خانی  فرزند باب اله کد نامزد ۱۸۶۵

 

9 – آقای  محسن  رحیمی  فرزند سلیمان کد نامزد ۱۹۸۹

 

10 – آقای  ابوالفضل  رسولی  فرزند صفت الله کد نامزد ۲۱۲۸

 

11 – آقای  سیدصابر  رضوی مجد  فرزند سید علی  کد نامزد ۲۱۵۷

 

12 – آقای  موسی  سلیمانی  فرزند تقی کد نامزد ۲۴۷۴

 

13 – آقای  صادق  سیاحی  فرزند احمد کد نامزد ۲۴۸۶

 

14 – آقای  مصطفی  شیخلر  فرزند نادعلی کد نامزد ۲۵۶۴

 

15 – آقای  محمدطیب  صانعی  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۴

 

16 – خانم  صغرا  عبادی بقاء  فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۶۷۵

 

17 – آقای  مصطفی  عباسی  فرزند محمود کد نامزد ۲۶۸۷

 

18 – آقای  جواد  عروجی  فرزند محمدکاظم کد نامزد ۲۷۱۹

 

19 – آقای  فرشاد  عسگرشاهی  فرزند همت کد نامزد ۲۷۴۵

 

20 – آقای  وحید  عطائی  فرزند جعفر کد نامزد ۲۷۴۸

 

21 – آقای  صمد  فاضلی پور مشهور به خان بابایی فرزند پرویز کد نامزد ۲۸۱۶

 

22 – آقای  مصطفی  قربانی  فرزند داداش علی  کد نامزد ۲۸۹۷

 

23 – آقای  محمد  قرقانی مشهور به قرخانی فرزند خدایار کد نامزد ۲۹۱۵

 

24 – آقای  محمد  کاظمی  فرزند صفدرعلی کد نامزد ۲۹۵۴

 

25 – آقای  ناصر  گروسی مشهور به   فرزند رسول کد نامزد ۴۱۵۷

 

26 – آقای  حسین  محمدزاده  فرزند عیسی کد نامزد ۴۲۴۱

 

27 – آقای  علی  محمدی  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۵۴

 

28 – آقای  محمد  مهدوی نیا  فرزند آقا گل  کد نامزد ۴۵۷۵

 

29 – آقای  شمس اله  نجف زاده تمر مشهور به نجف زاده.مدیر.نجف خانی فرزند قریانعلی کد نامزد ۴۶۲۴

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۴ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

 

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشکین دشت

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مشکین دشت می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مشکین دشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  عبدالصمد  آزادی مشهور به صمد  فرزند محد حسین کد نامزد ۱۲۴۶

 

2 – آقای  مصطفی  ابراهیمی روشن مشهور به حاج مصطفی  فرزند عیسی  کد نامزد ۱۲۶۴

 

3 – آقای  علیرضا  افشار  فرزند عباس  کد نامزد ۱۴۵۲

 

4 – آقای  محمد  افشار  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۵۶

 

5 – آقای  مرتضی  بابالو  فرزند جمشیدعلی کد نامزد ۱۵۴۵

 

6 – آقای  مهدی  بابامحمدی  فرزند یداله کد نامزد ۱۵۴۶

 

7 – آقای  نقی  باقری اصل مشهور به نقی باقری فرزند عین اله  کد نامزد ۱۵۷۴

 

8 – آقای  تیمور  بخشی  فرزند محمدکاظم کد نامزد ۱۵۸۴

 

9 – آقای  حسن  بهزادنیا  فرزند رحمت کد نامزد ۱۶۱۵

 

10 – آقای  سیدمحمد  حسینی  فرزند سیدفضائیل کد نامزد ۱۸۲۶

 

11 – آقای  سیداحمد  حسینی تبار مشهور به حسینی (حسین شورگشتی) فرزند سیدجلال کد نامزد ۱۸۲۹

 

12 – آقای  سعید  خسروزاده  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۹۱

 

13 – آقای  مهدی  خسروزاده  فرزند محمد رضا  کد نامزد ۱۸۹۲

 

14 – آقای  مهدی  خسرویان  فرزند نصراله  کد نامزد ۱۸۹۷

 

15 – آقای  حسن  خلیلی اصل  فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۴

 

16 – آقای  اسماعیل  رستم نیا  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۲۵

 

17 – آقای  عبداله  رستمی  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۲۷

 

18 – آقای  محمدرضا  زارع میرک آباد  فرزند احمدعلی کد نامزد ۲۱۸۲

 

19 – آقای  حافظ  سلطانی  فرزند موسی کد نامزد ۲۴۵۷

 

20 – آقای  محمد  سلیم زاده  فرزند روح اله کد نامزد ۲۴۷۵

 

21 – آقای  حمداله  شعبانپور مشهور به حمید فرزند خیراله کد نامزد ۲۵۱۹

 

22 – آقای  محمداسماعیل  شورکشی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵۴۶

 

23 – آقای  احمد  شورگشتی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۴۷

 

24 – خانم  زهرا  شیخی گروسی  فرزند احمد کد نامزد ۲۵۶۵

 

25 – آقای  ابراهیم  عباسی  فرزند کلب حسین کد نامزد ۲۶۷۹

 

26 – آقای  اکبر  علی ویردیلو  فرزند ابولقاسم  کد نامزد ۲۷۸۲

 

27 – آقای  فلامرز  فرمانی  فرزند محبعلی کد نامزد ۲۸۴۷

 

28 – آقای  علی  فشانجردی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۸۵۶

 

29 – آقای  محمد  فیضی  فرزند محمود کد نامزد ۲۸۷۱

 

30 – آقای  علی  کاوسی رحیم  فرزند صحبت اله کد نامزد ۲۹۵۹

 

31 – خانم  مهدیا  کچلو  فرزند درویش علی کد نامزد ۲۹۶۴

 

32 – آقای  سعید  کریمی کوسالاری  فرزند ولی کد نامزد ۲۹۸۴

 

33 – آقای  محمدحسین  محمدمیرزا مشهور به محمد میرزایی میرزایی میرزا فرزند محب الله  کد نامزد ۴۲۴۶

 

34 – آقای  سیدخلیل  مختاری  فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۴۲۶۹

 

35 – آقای  مجتبی  مظفریان  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۲۹۵

 

36 – آقای  محمد  نظاملو  فرزند علی کد نامزد ۴۶۴۹

 

37 – آقای  یوسفعلی  نظاملو  فرزند یونس علی کد نامزد ۴۶۵۱

 

38 – آقای  عباس  هادی نژادزرینی  فرزند رضا کد نامزد ۴۷۱۶

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   


 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر آسارا
در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر آسارا می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر آسارا به شرح زیر می باشد:
۱ – آقای  عباسعلی  آسرائی  فرزند علی  کد نامزد ۱۲۴۹
۲ – آقای  محمد  آسرائی  فرزند غضنفر کد نامزد ۱۲۵۱
۳ – آقای  هادی  آسرائی  فرزند رستم کد نامزد ۱۲۵۲
۴ – آقای  سیدحسین  احمدی واریانی  فرزند سید اسماعیل کد نامزد ۱۲۸۵
۵ – خانم  مریم  اسرائی  فرزند شعبانعلی  کد نامزد ۱۲۹۷
۶ – آقای  علی اصغر  ایمانی آسرائی  فرزند یعقوب کد نامزد ۱۵۲۵
۷ – آقای  مجتبی  باصری  فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۵۶۵
۸ – آقای  خسرو  حبیبی ری زمین  فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۷۹۴
۹ – خانم  معصومه  حبیبی ری زمینی  فرزند داود کد نامزد ۱۷۹۵
۱۰ – آقای  ابوالقاسم  حسنی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۱۶
۱۱ – آقای  حسین  زندی کرجی  فرزند تقی کد نامزد ۲۱۹۵
۱۲ – آقای  مظاهر  سعیدی سیرائی  فرزند مستعلی کد نامزد ۲۴۵۴
۱۳ – آقای  حسین  طاهری  فرزند محسن کد نامزد ۲۶۴۷
۱۴ – خانم  آتنا  غلامی  فرزند مهران کد نامزد ۲۷۹۲
۱۵ – آقای  مجتبی  غلامی  فرزند نوراله کد نامزد ۲۷۹۷
۱۶ – آقای  علی  لطفی سیرائی  فرزند عباس کد نامزد ۴۱۷۸
۱۷ – آقای  ناصر  لطفی سیرائی  فرزند حسن  کد نامزد ۴۱۷۹
۱۸ – آقای  حسین  موسوی  فرزند سید ابو افتح  کد نامزد ۴۵۶۲
۱۹ – خانم  زبیده  موسوی چلک  فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۵۶۹
۲۰ – خانم  نرگس  موسوی چلک  فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۵۷۲
۲۱ – آقای  قربانعلی  یاقوتی  فرزند محمد  کد نامزد ۴۷۴۲
توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج

شماره: ۴۹۰۶۱۵ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

 

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کمال شهر

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کمال شهر می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کمال شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  رقیه  آقانژاداصل  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۷

 

2 – خانم  ایمان  آلبوکردی  فرزند فرحان کد نامزد ۱۲۵۸

 

3 – آقای  رضا  اسدی  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۱

 

4 – آقای  محمد  اسدی  فرزند حشمت اله کد نامزد ۱۲۹۴

 

5 – آقای  محسن  افشار  فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۴۵۴

 

6 – خانم  محبوبه  بابائی  فرزند داود کد نامزد ۱۵۲۸

 

7 – آقای  سیروس  باقرلو  فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۵۷۱

 

8 – آقای  جابر  بخشی  فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۵

 

9 – آقای  عبدالرسول  جعفری قریه علی  فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۸

 

10 – آقای  حمید  جهان بخش  فرزند عبد الرضا کد نامزد ۱۷۵۶

 

11 – آقای  سیدناصر  حسینی  فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۸۲۷

 

12 – آقای  مصطفی  حیدری  فرزند ولی اله  کد نامزد ۱۸۵۶

 

13 – آقای  علی  خان پور  فرزند فیروز کد نامزد ۱۸۶۱

 

14 – آقای  داود  رئیسی خرنجانی مشهور به اکبر فرزند احمد کد نامزد ۱۹۸۱

 

15 – آقای  عباس  رستمی  فرزند سلطانعلی کد نامزد ۲۱۲۶

 

16 – آقای  رحمان  رضائی  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۲۱۴۸

 

17 – آقای  حسین  رضاپورگندم آباد  فرزند فرخ کد نامزد ۲۱۵۶

 

18 – آقای  مجتبی  رفیعی بصیری  فرزند بیژن کد نامزد ۲۱۵۹

 

19 – آقای  مجتبی  رمضانی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۶۲

 

20 – آقای  ابراهیم  رمضانی ذوالبین  فرزند تقی کد نامزد ۲۱۶۴

 

21 – آقای  رجب  رنجبرخاچک  فرزند حمزه  کد نامزد ۲۱۶۷

 

22 – آقای  رضا  رهنماخلیفه لو  فرزند جهان بخش کد نامزد ۲۱۷۲

 

23 – آقای  امین  ریوندی  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۷۶

 

24 – آقای  مصطفی  زرین پور  فرزند صفر کد نامزد ۲۱۸۹

 

25 – آقای  رضا  سالمی  فرزند ابولقاسم کد نامزد ۲۱۹۸

 

26 – آقای  ماشاءاله  سرمست  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴۲۵

 

27 – خانم  معصومه سادات  سیدصفر  فرزند مجید کد نامزد ۲۴۹۱

 

28 – آقای  علیرضا  شابادی  فرزند ماشااله کد نامزد ۲۴۹۶

 

29 – آقای  امیر  شاپوری  فرزند داود کد نامزد ۲۴۹۷

 

30 – آقای  امیر  شعبانی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۲۱

 

31 – آقای  رمضان  شهبازی  فرزند علی الله کد نامزد ۲۵۴۹

 

32 – آقای  مهدی  طالبی  فرزند محمدتقی  کد نامزد ۲۶۴۵

 

33 – آقای  حمزه  علی حسینی  فرزند سلیمان کد نامزد ۲۷۶۲

 

34 – آقای  آرش  علی ین  فرزند نوراله کد نامزد ۲۷۶۹

 

35 – آقای  پوریا  غفاری  فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۷۸۶

 

36 – خانم  مینا  غلامی دهوئی  فرزند اکبر  کد نامزد ۲۷۹۸

 

37 – آقای  جبرائیل  فرهودی لاطران  فرزند بایرامعلی کد نامزد ۲۸۵۲

 

38 – آقای  آیت اله  قلی زاده مشهور به آیت فرزند قدرت کد نامزد ۲۹۱۹

 

39 – آقای  حسن  قنبرزاده تکله  فرزند مروت  کد نامزد ۲۹۲۴

 

40 – آقای  حسین  قهرمانپوران مشهور به قهرمانی فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۲

 

41 – آقای  علی  قهرمانی  فرزند رستم  کد نامزد ۲۹۴۵

 

42 – آقای  میلاد  قهرمانی  فرزند محمد کد نامزد ۲۹۴۶

 

43 – آقای  فرهاد  کافی القری  فرزند کریم کد نامزد ۲۹۵۸

 

44 – خانم  فهیمه  کمال زاده  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۴۱۲۱

 

45 – خانم  زری  مدیرروستا  فرزند اصغر کد نامزد ۴۲۷۵

 

46 – آقای  خلیل  مرادلو مشهور به مرادی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۲۷۶

 

47 – آقای  میرطیب  موسوی  فرزند میریونس کد نامزد ۴۵۶۵

 

48 – خانم  نازنین  نوذری آدرانی  فرزند صادق کد نامزد ۴۶۵۸

 

49 – آقای  قاسم  نیک فلاح مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد ۴۶۸۹

 

50 – آقای  میثم  یوسفی طهارم  فرزند حضرتقلی کد نامزد ۴۷۵۱

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج


شماره: ۴۹۰۶۲۰ – ش 

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲  

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر محمد شهر

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر محمد شهر می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر محمد شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  محسن  آجرلو  فرزند حجت اله  کد نامزد ۱۲۱۴

 

2 – آقای  شمس اله  آذرپیوند  فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۱۷

 

3 – آقای  منصور  آقازادگان  فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۵۴

 

4 – آقای  سعید  احمدی کیا  فرزند سلیمان  کد نامزد ۱۲۸۴

 

5 – آقای  علیرضا  اسمعیلی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۲۴

 

6 – خانم  زهرا  افضلی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۸

 

7 – آقای  محمد  اکبری  فرزند قاسم علی  کد نامزد ۱۴۶۴

 

8 – آقای  رسول  اکبری مهرآباد  فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۶۸

 

9 – آقای  داود  امامی  فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۷۲

 

10 – آقای  شهرت  امانت لمعه دشت مشهور به شهرام فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۴۷۴

 

11 – آقای  جاسم  امیری مشهور به حسنوند  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸۱

 

12 – آقای  بیژن  امین خاکی  فرزند ماشااله کد نامزد ۱۴۹۲

 

13 – آقای  اسرافیل  انصاری  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۴۹۶

 

14 – آقای  بیژن  بابائی  فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۵۲۶

 

15 – آقای  محمد  بازوبندی  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶۲

 

16 – آقای  رضا  باقی محمدآبادی  فرزند احمد کد نامزد ۱۵۷۶

 

17 – آقای  صفر  پادیاب  فرزند سلیمان کد نامزد ۱۶۲۴

 

18 – آقای  اسرافیل  پناهی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۲۸

 

19 – آقای  افراهم  پیرقلی خیاوی  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴۹

 

20 – آقای  نبی الله  ترکاشوند  فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶۷۲

 

21 – آقای  مهدی  توزنده جانی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۸۵

 

22 – آقای  محمد  جباری  فرزند عوض کد نامزد ۱۷۲۱

 

23 – آقای  فرهاد  حبیب زاده  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۹۲

 

24 – آقای  محمد  حسن رمضانی رفسنجانی  فرزند علی کد نامزد ۱۸۱۴

 

25 – آقای  سعید  دودانگه  فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

 

26 – آقای  حمیدرضا  دهقان بنادکی  فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۹

 

27 – آقای  مهدی  رحیمی  فرزند علی کد نامزد ۲۱۲۴

 

28 – آقای  حبیب اله  رضائی  فرزند مظفر کد نامزد ۲۱۴۷

 

29 – آقای  علی  رضائی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۱۴۹

 

30 – آقای  وحید  سعادت مردق  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۲۶

 

31 – آقای  مصطفی  سوری  فرزند یار محمد کد نامزد ۲۴۸۴

 

32 – آقای  محمدعلی  شجاعی باغینی  فرزند ماشااله کد نامزد ۲۵۱۷

 

33 – آقای  شیرزاد  صالحی  فرزند غفور کد نامزد ۲۵۸۷

 

34 – آقای  حسین  صفائی فسخودی  فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱۴

 

35 – آقای  مرتضی  طهماسبی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۵۸

 

36 – آقای  ابراهیم  عابدی  فرزند محمداسمعیل کد نامزد ۲۶۵۹

 

37 – آقای  مجید  عباسی شریف آبادی  فرزند اصغر کد نامزد ۲۶۹۱

 

38 – آقای  ابراهیم  عبدالملکی  فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۶۹۸

 

39 – خانم  فاطمه  علیزاده پیربستی  فرزند بلال کد نامزد ۲۷۶۴

 

40 – آقای  رسول  علیزاده قشلاق  فرزند محمود  کد نامزد ۲۷۶۵

 

41 – آقای  حیدر  غلامی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷۹۵

 

42 – آقای  رضا  غنی  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۸۱۲

 

43 – آقای  بهمن  فسخودی قلعه نایبی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۸۵۴

 

44 – آقای  کریم  قدیانلو  فرزند محمود  کد نامزد ۲۸۹۲

 

45 – آقای  ناصر  قدیمی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۹۵

 

46 – آقای  رضا  قنبرهراتی  فرزند عزت اله خان کد نامزد ۲۹۲۵

 

47 – آقای  رضا  قهرمانی نسب  فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۹

 

48 – آقای  حر  کریمی ابیازنی مشهور به مهندس کریمی فرزند علی کد نامزد ۲۹۷۶

 

49 – آقای  علی  کریمی ایوانکی  فرزند نورعلی کد نامزد ۲۹۷۸

 

50 – آقای  مرتضی  کولیوند  فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۱۲۷

 

51 – آقای  حسین  کیانوش  فرزند یداله کد نامزد ۴۱۵۱

 

52 – آقای  اصغر  گروسی  فرزند بهمن کد نامزد ۴۱۵۴

 

53 – آقای  رسول  مالمیر  فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱۸۶

 

54 – آقای  علی  مالمیر  فرزند مرادعلی کد نامزد ۴۱۸۷

 

55 – آقای  محمد  مالمیر مشهور به حاج آقاکولیوند فرزند مرادحسین کد نامزد ۴۱۸۹

 

56 – آقای  مرتضی  محسنی کرامت  فرزند محمد کد نامزد ۴۲۱۸

 

57 – آقای  حمید  محمدی سمیع  فرزند حجت اله کد نامزد ۴۲۶۲

 

58 – آقای  کامران  محمدی نژاد  فرزند سبزمراد کد نامزد ۴۲۶۷

 

59 – خانم  ناهید  مدرسی  فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۴۲۷۴

 

60 – آقای  هادی  مرادی  فرزند غلام عباس کد نامزد ۴۲۸۲

 

61 – آقای  منصور  منصوربخت  فرزند حسین کد نامزد ۴۵۴۶

 

62 – آقای  محمد  مهرزاد  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۴۵۸۱

 

63 – آقای  ابوطالب  ندرلی مشهور به ندرلو – نادرلو فرزند حسن رضا کد نامزد ۴۶۴۱

 

64 – آقای  ناصر  نوروزی  فرزند محرم کد نامزد ۴۶۷۸

 

65 – آقای  علی  نوری  فرزند الهوردی کد نامزد ۴۶۷۹

 

66 – آقای  حسن  نوری خانی  فرزند محمدعلی  کد نامزد ۴۶۸۴

 

67 – آقای  غلام رضا  نوری فرد  فرزند شمسعلی کد نامزد ۴۶۸۵

 

68 – آقای  حسین  واثقی غفارکندی  فرزند باب اله کد نامزد ۴۶۹۲

 

69 – آقای  سیدحمید  هدایتی  فرزند سیدکمال کد نامزد ۴۷۲۴

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

 

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *